Giáo dục

  • Các nhà tâm lý giáo dục học tiêu biểu thế giới

    68,000 61,000

    Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho các giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm một công cụ tra cứu khá đầy đủ về 90 danh nhân có những cống hiến xuất sắc cho sự phát triển tâm lý học và giáo dục học thế giới.