Tâm lý học

  • Ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển

    180,000 162,000

    Nhằm mục đích xem xét rõ hơn hiện tượng trẻ có rối loạn phát triển ở Việt Nam, chỉ ra các phương pháp khoa học có hiệu quả nhằm can thiệp tích cực đối với nhóm trẻ này, Thường vụ Trung ương Hội Khoa học Tâm Lý – Giáo dục Việt Nam phối hợp với trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ quyết định tổ chức Hội thảo khoa học Ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển.