Sale!

Sinh kế của cư dân huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả

Ngô Thị Phương Lan

Availability: In stock

Giá tại Thư quán Văn Khoa
45,000 40,500

Khi nghiên cứu về sinh kế của các nhóm người, các cộng đồng người, nhiều nghiên cứu đã cho thấy môi trường có tác động quan trọng đến các dạng thức của sinh kế (Julian Steward 1955). Theo đó, môi trường sẽ cung cấp những khả năng cho sự sinh tồn của con người. Tuy nhiên, ở góc độ khác, các công trình nghiên cứu cũng cho thấy việc lựa chọn các dạng thức sinh kế hay tư duy kinh tế của các tộc người hay nhóm người còn bị chi phối bởi các yếu tố khác như lịch sử, văn hóa, tâm lý tộc người hay tôn giáo (Jared Dinamond 1997, Charles Keyes 1983, McElwee 2007). Điều này dẫn đến hiện trạng trong cùng một vùng môi trường nhưng các tộc người lại có những phương thức mưu sinh khác nhau.

Phân tích sinh kế của cư dân huyện Cần Giờ của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, bài viết cho là các dạng thức sinh kế của cư dân vùng đất này là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố kinh tế-chính trị và sinh thái. Cụ thể, các hoạt động sinh kế của cư dân tại đây trong bối cảnh quản lý xã hội đương đại chịu tác động của các yếu tố chính sách phát triển kinh tế của nhà nước, nhu cầu thị trường và yếu tố sinh thái vốn được hiểu như là cung cấp các khả năng đặc thù cho sự sinh tồn của con người tại một vùng môi trường cụ thể. Trong sự tương tác này, sự tương tác giữa các yếu tố chính sách, môi trường và thị trường chi phối định hình các dạng thức sinh kế của cư dân. Tùy theo đặc điểm từng nghề nghiệp, mức độ tác động của từng yếu tố sẽ khác nhau.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sinh kế của cư dân huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh”