đại học quốc gia hà nội

 • Chính Sách Tôn Giáo & Nhà Nước Pháp Quyền

  125,000 112,500

  Đây là công trình nghiên cứu khá toàn diện về luật pháp tôn giáo ở Việt Nam hiện nay từ pháp lý đến quyền pháp nhân, thể nhân tôn giáo.

  Công trình có tính lý luận khái quát, không chỉ quan tâm đến mối quan hệ Nhà nước với Giáo hội mà còn đi sâu vào khía cạnh nhà nước pháp quyền và tôn giáo. Từ đó đưa ra những cơ sở để xác định hai nhóm giải pháp lớn về lý luận chính sách tôn giáo và các chính sách tôn giáo cụ thể, bao quát từ việc hoàn thiện mô hình nhà nước thế tục và luật pháp tôn giáo, điều chỉnh mô hình và thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

  Nội dung chủ đích của công trình đề cập tới gồm:

  – Nhiệm vụ cơ bản của chính sách tôn giáo nói chung và xây dựng nhà nước pháp quyền về tôn giáo nói riêng là việc thực thi thuyết thế tục hóa, xây dựng mô hình nhà nước thế tục. Đây là vấn đề còn mới  lạ không chỉ với dân chúng mà còn đối với không ít người trong giới chuyên môn và ngay cả với chính giới.

  – Bản chất của chính sách tôn giáo phải là một chính sách công. Quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội quyết định phần lớn nội dung, biểu hiện, đường hướng của chính sách tôn giáo. Mối quan hệ giữa Nhà nước – Giáo hội là có tính cốt lõi trong việc hoàn thiện chính sách tôn giáo trên cơ sở quan hệ mật thiết giữa chính sách tôn giáo và thực tiễn đời sống tôn giáo.

  Có thể nói, đây là một công trình khoa học có giá trị, có những phát hiện mới, kiến giải sâu sắc và mới về lý luận. Công trình là một đóng góp rất kịp thời và hữu ích, không chỉ đối với việc nâng cao nhận thức trong giới chuyên môn và nhận thức xã hội nói chung mà còn đối với các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách tôn giáo, với những người hoạt động chính trị – xã hội, làm công tác xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam từ Trung ương tới địa phương và cơ sở.